ხუდონის საპროექტო ჰიდროელექტროსადგურის სეისმოაქტიური სტრუქტურების შესწავლა

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის, რეგიონის სეისმური საშიშროების შესაფასებლად  განხორციელდა ნეოტექტონიკური და სეისმოტექტონიკური კვლევები.