განხორციელებული პროექტები

განხორციელებული პროექტების მცირე ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ აქ:

  • ხუდონის საპროექტო ჰიდროელექტროსადგურის სეისმოაქტიური სტრუქტურების (მიწისძვრების წყაროები) შესწავლა
  • წყნეთი-სამადლოს გზის მეწყერის მონაკვეთის გეოლოგიური კვლევა
  • ბათუმის ცათამბჯენების მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორიების სეისმური საფრთხის დეტალური შეფასების პროექტისათვის აჭარის ტექტონიკური პოზიციის, გეოლოგიური აგებულების, ნეოტექტონიკის და სეისმოტექტონიკის კვლევა 
  • მდინარეებზე თონეთი, ხევი და ხრამი სამანქანო ხიდების მშენებლობისთვის გამოყოფილი ტერიტორიების სეისმური საფრთხის დეტალური შეფასებისთვის ტექტონიკური პოზიციის, გეოლოგიური აგებულების, ნეოტექტონიკის და სეისმოტექტონიკის კვლევა 
  • კერძო მეწარმეობის და მცირე ბიზნესის განვითარება საქართველოს ხელოვნურ წყალსაცავებში დაგროვილი მინერალური რესურსების ათვისების ბაზაზე
  • საქართველოს გეოლოგიური რუკა, მასშტაბი 1:500 000 (ქართულ-ინგლისური)
  • კავკასიის  გეოლოგიური რუკა, მასშტაბი 1:1000000 (ინგლისური)
  • საქართველოს სეისმოაქტიური სტრუქტურების რუკა, მასშტაბი 1:500 000 (ქართულ-ინგლისური)
  • საქართველოს მაგმური ფორმაციების რუკა, მასშტაბი 1:500 000 (ინგლისური)
  • საქართველოს მეოთხეული რუკა, მასშტაბი 1:500 000 (ინგლისური)